en

Nota prawna i regulamin

Nota prawna i regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Fundację Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.multimatechopin.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje
1. Dzieło Muzyczne – oznacza utwór muzyczny skomponowany przez polskiego kompozytora i pianistę Fryderyka Franciszka Chopina.
2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
3. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie multimatechopin.com.
4. Usługodawca – oznacza Fundację Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie (00-368), ul. Okólnik 2 lok. 310, NIP:5252006884, REGON: 012898842, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124088; e-mail: fundacja@chopin-nationaledition.com, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
5. Utwór – oznacza Dzieło Muzyczne, opublikowane przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, jak również autografy Fryderyka Franciszka Chopina uzyskane z Bibliotek i Muzeów.
6. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wszystkich tekstów, grafiki, plików dźwiękowych, plików video, wzorców, formularzy, logotypów, zamieszczanych Utworów i ich układu na stronach internetowych mUltimate Chopin należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawem autorskim, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Zabronione jest kopiowanie obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, niedozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych.
2. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
4. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Korzystanie z Serwisu Internetowego
1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu.
2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash w wersji co najmniej 10.0 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”.
4. Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
8. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
9. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 4 Usługi nieodpłatne
1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Zamieszczenie komentarza
b) Utworzenie własnego wydania
2. Usługi wskazane w §4 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Usługa nieodpłatna „Zamieszczenie komentarza” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę, publikacji indywidualnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących w szczególności prezentowanych Dzieł Muzycznych za pośrednictwem serwisów internetowych (społecznościowych), na których Użytkownik posiada konto, z którymi Serwis Internetowy jest zintegrowany. Zamieszone treści przez Użytkownika za pomocą portali społecznościowych tj. Facebook, Yahoo, AOL, Hotmail są publikowane przez Usługodawcę na Stronie Serwisu Internetowego.
4. Usługa nieodpłatna „Utworzenie własnego wydania” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę na Stronie Serwisu Internetowego stworzenia własnej wersji utworu na podstawie prezentowanych Dzieł Muzycznych zamieszczonego na Stronie Serwisu Internetowego przedstawionego w różnych wersjach. W ramach korzystania z usługi nieodpłatnej „Utworzenie własnego wydania” Użytkownik może zapisać w formacie PDF stworzoną przez siebie wersję utworu i korzystać z niej na własny użytek.
5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wskazanych, wymienionych powyżej usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
6. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
7. Użytkownik oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści przez niego zamieszczone w Serwisie;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej, o której mowa w §4 ust. 3 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
8. Użytkownik nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §4 ust. 3 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §4 ust. 3 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §7 Regulaminu.
10. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §4 ust. 3 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
11. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §7 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §4 ust. 3, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
12. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści.
13. W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, na skutek zamieszczenia treści przez Użytkownika, Użytkownik taki zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Użytkownik zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.
14. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy swoje uwagi w związku z korzystaniem z wymienionych wyżej usług nieodpłatnych. Uwagi winne być złożone w formie elektronicznej. Usługodawca, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 dni roboczych udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu uwag.
15. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej „Zamieszczenie komentarza” możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wprowadzania treści przez Użytkownika na Stronie Serwisu Internetowego.
16. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej „Utworzenie własnego wydania” możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania ze wskazanej usługi przez Użytkownika na Stronie Serwisu Internetowego.

§ 5 Reklamacje
1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6 Odpowiedzialność
1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu, jeśli powodem jest:
a) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy).
2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich ze Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 7 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 8 Dane osobowe i pliki „Cookies”
1. Usługodawca nie gromadzi danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy o Ochronie danych osobowych.
2. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
3. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
4. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) statystycznych.
5. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 08.02.2013.